Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik manifest

Tallinn on kodu

Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik manifest

Kodus ei ole tähtis, milline on sinu maailmavaade, millist keelt sa räägid või milline on sinu nahavärv. Kodus loeb sind ümbritsev elukeskkond ja suhted.

Kohaliku omavalitsuse ülesanne pole osaleda erakonnapoliitilises ega maailmavaatelises võitluses, vaid kujundada koostöös kogukonnaga ja kogukonna jaoks parimat elukeskkonda. Omavalitsus on koht, kus iga kogukonna valitud otsustaja ja ametnik töötab iga päev selleks, et kodukoht oleks hoitud, arenev, roheline ning heaperemehelikult juhitud.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik seisab selle eest, et Tallinnast saaks kaasaegne, avatud juhtimisega linn, mis on edumeelne, roheline ja inimkeskse elukeskkonnaga, nutikas ja korruptsioonivaba. Tallinn peab erakondade linnast saama kogukondade linnaks.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik on avatud kõigile liitujatele, kes neid põhimõtteid jagavad.

Kodu vajab kaitset

Tänane Tallinna linnavalitsemine põhineb korruptiivsel juhtimispüramiidil, kus meie kõigi raha kasutatakse ühe erakondliku jõu huvides, avalikkuse jaoks läbipaistmatult. Linnajuhtkonna kõrgeimal tasandil on korruptsiooniskandaalid muutunud igapäevaseks.

Probleem pole vaid juurteni korrumpeerunud keskerakondlikus režiimis. Erakondlike huvide eelistamist tallinlaste huvidele soosib süsteem, kus volikogu valib poliitilise linnavalitsuse ning linnavalitsus omakorda poliitilised juhid linnaametitele ja allasutustele.

Kaotamaks kiusatus juhtida linna kui erakonna mängutuba, tuleb muuta linna juhtimise skeemi.

Tallinna poliitiliseks juhtimistasandiks peab saama praegu kummitempli rollis olev linnavolikogu. Volikogu peab olema reaalse mandaadi- ja kontrollifunktsiooniga tallinlaste esindusorgan.

Linnavalitsust mitte ei nimetata ametisse, vaid linna tegevjuhid valitakse avaliku konkursi teel, kogenud tippjuhtide hulgast. Linnavolikogu annab poliitilised suunised ja eesmärgid linna juhtimiseks, mida täidab pädevuspõhiselt koostatud tegevjuhtkond ehk linnavalitsus.

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik ei ole nõus osalema koalitsioonis Keskerakonnaga. Keskerakondlik režiim on õpikunäide korrumpeerunud ja ebapädevast juhtimisest, mis hoiab suure arengupotentsiaaliga Tallinna tänini kinni postosvjetilinnade hulgas.

Linnapeakandidaat

Tuginedes eelöeldule ning valimisprogrammis toodud põhimõtetele ei soovi valimisliit Vaba Tallinna Kodanik mehitada linnapea ametikohta. 

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik ja selle esinumber Erik Vest küsivad tallinlastelt mandaati linnapea ametikohta täitmiseks vaid parimatest tippjuhtidest koosneva professionaalse linnavalitsuse kokkupanemiseni.

Valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik esimene eesmärk linnavolikogus on Tallinna juhtimise ümberkorraldamine, luues edumeelsete maailma linnade eeskujul mudeli, kus linna juhtimine toimub poliitilise linnavolikogu ja tippjuhtidest koosneva linnavalitsuse koostöös.

Vaba Tallinna Kodaniku seisukohad

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik pakub uut, kohalikule omapärale keskenduvat linnavaadet. Meie programmi põhimõtted on nutikus ja uuenduslikkus, avatud ja korruptsioonivaba juhtimine, linnakogukonnad, roheline elukeskkond. Vaba Tallinna Kodanik ei lahterda inimesi ja on avatud kõigile, kes neid põhimõtteid jagavad. Me ei tee koostööd Keskerakonnaga, sest tema tegevus on meie programmi täielik vastand.

Selle visiooni elluviimiseks kavatseme järgida linnajuhtimises järgmiseid põhimõtteid.

Avatud ja korruptsioonivaba linnajuhtimine

Korraldame suurejoonelise ja sõltumatu korruptsiooniauditi ning roogime sammhaaval Tallinna ametkondadest välja vargamentaliteedi. Lõpetame linnavõimu kivistumise – varjatud parteipersonal ei sobi linnapalgale. Anname linnaosadele suurema valikuvabaduse raha kasutamisel, kaasame linlasi vahetult eelarve koostamisse, et Tallinn areneks ühtlaselt. Vähendame linnabürokraatiat ja karistusaparaati, kärbime linnameediat ja keelame linna raha toel poliitilise propaganda edastamise. Kaasame linnarahvast otsustusprotsessidesse ja arvestame neilt saadud sisendit.

Tegusad linnakogukonnad

Tallinna piirkondade omapära tuleb esile tõsta ja hoida. Iga piirkond vajab individuaalset lähenemist. Väärtustame ja toetame vabade kodanike panustamist ja laseme lahti mõttemallist „onu linnavalitsuses teab ja teeb“. Toetame asumiseltse ja teisi kohaliku elu küsimustega tegelevaid kodanikuühendusi. Koostöös kohaliku kogukonnaga rajame seltsimaju. Oma „Telliskivi loomelinnaku vaim“ olgu igas linnaosas. Anname oma piirkonna headele asjatundjatele vahendeid ja delegeerime ülesandeid.

Roheline ja puhas elukeskkond

Linnaruumi planeerimisel, parklate ja muude objektide rajamisel ei vähendata rohealasid ja järgitakse rangelt keskkonnanõudeid. Tuleb kehtestada põhimõte: kui võetakse maha üks puu, siis lähedusse istutatakse kaks asemele. Kui kärbitakse viimase võimalusena roheala, siis lähedusse tuleb rajada uus või korrastada vana.

Korraldame ühistranspordi kasutajasõbralikuks, leiame lahendused sujuva linnaliikluse toimimiseks, kuid anname teatud piirkondades prioriteedi ka autovabadele aladele. Linna ühistransport muutub loodussõbralikumaks. Toetame hoovide ja muude alade kordategemist, sinna taimede istutamist.  Rajame koostöös kogukondadega linnaaedu, kus kasvavad viljapuud, mille saadused on kõigile kättesaadavad.

Nutikas ja uuenduslik linn

Tallinn peab olema elukohana Läänemere piirkonna kõige atraktiivsem linn. Selleks tuleb mõelda „kastist välja“. Igas valdkonnas eelistame uuendusmeelseid lahendusi. Tahame igale lapsele elukohajärgset lastehoidu ja põhikooli kohta, selleks toetame erakoole ja lasteaedade kõrval ka lastehoiuteenuse pakkumist erainitsiatiivil. Rajame uuenduslikke ja tänapäevaseid lahendusi kasutades munitsipaalparkimismaju. Kaasajastame ühistranspordi võrku, et see arvestaks paremini linlaste tegelike liikumisvajadustega. Kaasame linnaplaneerimisse kohaliku kogukonna ja rakendame selleks tänapäevaseid kaasamismetoodikaid. Seal, kus on uuenduslik idee elu parandamiseks, peab olema ka linna tugi.

Valimiskampaania rahastamine

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik kutsub üles kõiki toetajad ja mõttekaaslasi appi ideede teostamisel.

Tänane valimisliitude rahastamine on üles ehitatud erakondade huvides, vältimaks valimisliitude esiletõusu. Nii tohib raha valimiskampaaniaks koguda vaid seltsingulepingu liikmest eraisik ning ka annetada tohivad vaid eraisikud.

Seetõttu kutsub valimisliit Vaba Tallinna Kodanik kõiki toetajaid appi võitlemaks korruptiivse ja moraalselt amortiseerunud linnajuhtimisega. Iga sent ja euro on meile oluline. Annetajate nimed on avalikud ja lähevad pärast valimisi ka esitamisele erakondade rahastamise järelevalve komisjonile.

Valimiskampaania toetuseks saab annetusi teha valimisliidu Vaba Tallinna Kodanik esinumbri kontole:

Saaja nimi:        Erik Vest
Konto nr:           EE041010011768054225
Selgitus:            VTK

Valimisliit Vaba Tallinna Kodanik
Tallinn 2017