Vaba Tallinna Kodanik 2017: „Väärtustades aega!“

Vaba Tallinna Kodanik 2017: „Väärtustades aega!“

1. Eesmärk: Tallinna juhtimine peab olema avatum, kaasavam ja kodanikulähedasem. Selleks soovime anda suuremaid õigusi linnaosadele ja kaasata kodanikke otsustusprotsessi.
Loe edasi…

Olukorra kirjeldus ja vajaduse põhjendus: Täna on Tallinnas võim liiga tsentraliseeritud ja otsustamine inimestest kaugele viidud. Soovime anda senisest enam õigusi linnaosadele ning kaasata kodanikke ja kodanikuühendusi otsustusprotsessi sisuliselt. Iga linnaosa ja asumi inimesed ise teavad kõige paremini, kuidas oma elukeskkonda hoida ja parandada ning kus ja kuidas võiks neile pakkuda vajalikke teenuseid.

Eesmärgi saavutamiseks:

1.1 Muudame linnaosakogude moodustamise põhimõtteid selliselt, et seal  oleksid esindatud just need isikud, kes volikogu valimistel selles linnaosas parema tulemuse saavutasid;

1.2 Muudame Tallinna volikogu moodustamise põhimõtteid selliselt, et linnaosale eraldatud mandaadid jagatakse välja vaid linnaosa valimistulemust arvesse võttes ning ära kaovad ülelinnalised kompensatsioonimandaadid;

1.3 Linnaosavanema kandidaadi kinnitamise anname linnaosakogu pädevusse;

14 Kaotame ära ülelinnalise valimiskünnise;

1.5 Viime põhimäärusesse sisse muudatuse, et linnaosast volikokku kandideeriv isik peab omama sama linnaosa püsivat sissekirjutust vähemalt valimisaastale eelneva aasta 31. detsembrist alates;

1.6 Muudame Tallinna põhimäärust selliselt, et kahel järjestikusel korral volikokku valituks osutunud isik kolmandat korda enam volikogu valimistel kandideerida ei saa;

1.7 Anname linnaosa linnaosakogule selgelt oma otsustuspädevuse (kohalikud küsimused, detailplaneeringute kehtestamine jms.);

1.8 Kaasava eelarvega anname igal aastal linnaosakogule õiguse otsustada eelarveraha kulutamise üle oma linnaosas 100 euro ulatuses iga linnaossa registreeritud püsielaniku kohta;

1.9 Kaasame kohalike kogukondade, asumiseltside ja vabaühenduste esindajad nii linnaosakogude kui linnavolikogu komisjonide koosseisu.

2. Eesmärk: Tallinn peab olema elukohana piirkonna kõige atraktiivsem linn. Selle tagab parimal moel kaasaegne, säästev ja roheline linnaplaneerimine ning kõigi oluliste teenuste kodulähedane kättesaadavus.
Loe edasi…

Olukorra kirjeldus ja vajaduse põhjendus: Tallinn on jõudnud       oma   arengus staadiumini, mis ei ole enam jätkusuutlik. Igapäevase teenuse       saamiseks peame aina rohkem kulutama oma kallist aega sõitmiseks ühest punktist teise, selmet veeta aega koos oma pere ja sõpradega.  Tallinna käsitlemine ühe suure omavalitsusena lämmatab linnaosade isikupära ning sunnib igapäevaste vajaduste rahuldamiseks sõitma ühest linna otsast teise.

Eesmärgi saavutamiseks:

2.1 Tagame, et kõik inimeste igapäevaseks eluks vajalikud teenused oleksid kättesaadavad vähemalt linnaosa tasandil;

2.2 Uuendame linnaosade üldplaneeringuid selliselt, et oleks tagatud terviklike asumite väljaarenemine ja arvestataks asumite elukondlikke huve;

2.3 Tagame, et kõigil lastel oleks olemas lasteaia- ja põhikoolikoht oma elukohajärgses linnaosas;

2.4 Tagame lasteaedadele stabiilse iga-aastase investeeringutoetuse ning koostame pikaajalise lasteaedade investeeringute kava;

2.5 Toetame lasteaedade kõrval ka lastehoiuteenuse pakkumist erainitsiatiivil, sh kogukonnateenusena;

2.6 Soovime Tallinna koolivõrgu ühtlustamist ning selleks leiame koos kogukondade ja hoolekogudega lahenduse madalama tasemega ja kehvema mainega koolide õpiedukuse ja atraktiivsuse tõstmiseks;

2.7 Suurendame kooli hoolekogude rolli, seame tingimuseks, et koolile ei saa direktorit määrata ilma hoolekogu nõusolekuta;

2.8 Toetame erakoole ja kogukonnakoole, mis pakuvad haridust erivajadustega lastele ning mitmekesistavad haridusmaastikku, pakkudes erinevaid pedagoogikaid ja õpikäsitlusi;

2.9 Toetame ujumise algõpetuse läbiviimist lastele alates 6. eluaastast;

2.10 Koostame säästva transpordi ja liikuvuse arengukava, millega kujundame ohutu ja tervikliku liikumisruumi kõigile liiklejatele, sh tagades, et inimväärne liikumiskeskkond jalakäijate ja jalgratturite jaoks on prioriteediks ning ühistranspordi kasutamine oleks võimalikult kiire ja mugav;

2.11 Teeme linnaruumi ligipääsetavaks erivajadustega inimestele;

2.12 Arendame välja ülelinnalise tervikliku ja jalgratturisõbraliku jalgrattateede võrgustiku;

2.13 Loome rataste turvalise parkimisvõimaluse ühistranspordisõlmedes „pargi ja reisi“ parklates, magalarajoonides ja muudes keskustes;

2.14 Kohandame ühistranspordivõrgu vastavaks linnaelanike tegelikele liikumisvajadustele, sh kaasajastame liinide marsruute. Ühildame kogu ühistranspordi, sh rongiliikluse, kergliiklusega. Teeme koostööd naabervaldadega ning loome linna äärealade ühistranspordi (sh elektriraudtee) peatustesse autoparklad;

2.15 Kaalume transiitkoridoride ja liiklussõlmede rajamisel nende vajalikkust, mastaapi ja mõju elukeskkonnale ja arvestame väljakujunenud linnaruumiga ning korraldame liikluse rahustamist ja optimeerimist;

2.16 Toetame naabrivalvepiirkondade loomist ja arendamist;

2.17 Rajame uuenduslikke ja tänapäevaseid lahendusi, kasutades munitsipaalparkimismaju, et välistada roheliste hoovialade parkimisalaks asfalteerimist;

2.18 Eraldame raha Tallinna Linnateatri uue hoone ehitamiseks;

2.19 Soodustame kaugtöökeskuste rajamist linnaosadesse.

3. Eesmärk: Tallinna elukeskkonna parima vastavuse elanike soovidele ja vajadustele tagab tihe koostöö kogukondadega. Soovime, et kogukonnad oleksid asumites ja linnaosades kompetentsed kohaliku elu asjatundjad ja head partnerid Tallinna linnale.
Loe edasi…

Olukorra kirjeldus ja vajaduse põhjendus: Kogukondades elavad   tegelikud kohaliku elu eksperdid ja asjatundjad, kes puutuvad oma   elukeskkonda puudutavate küsimustega igapäevaselt kokku.          Kogukonnaliikumises löövad aktiivselt kaasa ka tugevad oma ala          asjatundjad, sh linnaplaneermist ja -juhtimist puudutavates valdkondades.      On pealinna moraalne kohus nende ekspertteadmisi linna huvides        kasutada. Tugevad ja sidusad kogukonnad aitavad ka paljusid väiksemaid      probleeme kohapeal ennetada ja lahendada selliselt, et ametnike        sekkumine ei olegi vajalik. Aktiivsete inimeste entusiasmi toetamine    kogukonna hüvanguks tehtavate algatuste puhul teeb kõigi elukeskkonna       mõnusamaks ja värvikirevamaks.

Eesmärgi saavutamiseks:

3.1 Toetame tugevate kogukondade teket ja arengut asumites;

3.2 Toetame asumiseltse ja teisi kohaliku elu küsimustega tegutsevaid kodanikuühendusi nii rahaliselt kui ka mitterahaliselt;

3.3 Koostöös kohaliku kogukonnaga toetame asumitesse seltsimajade rajamist;

3.4 Kaasame asumiseltsid ja teised kohaliku elu küsimustega tegelevad kodanikuühendused aktiivselt otsuste tegemisse nii linna – kui linnaosatasandil ning arvestame nendega kui võrdväärsete partneritega;

3.5 Toetame kodanike säravaid ja uuenduslikke algatusi oma kogukonna tugevdamiseks ja elukeskkonna paremaks muutmisel;

3.6 Korrastame vabaühenduste rahastamise linnaeelarvest ning eristame projektitoetused, tegevustoetused ja avaliku teenuse rahastamise;

3.7 Tagame selle, et kogukondade ja kogukonnaühendusteni jõuaks kogu oluline nende piirkonna elukeskkonda puudutav info võimalikult varakult ja piisavas mahus, et puuduksid sisulised takistused kogukondade osalemisele otsustusprotsessides kõige varasematest etappidest alates;

3.8 Toetame põhimõtet, et kogukondlike ürituste korraldamise algatus ja läbiviimine tuleks kogukondadelt endilt, linnavalitsus ja linnaosavalitsus ei korralda ise taolisi üritusi, vaid paneb õla alla kodanikualgatustele;

3.9 Võtame vastu ja rakendame ellu Tallinnas tegutsevate vabaühenduste ja Tallinna linnaasutuste vahelise “Koostöö hea tava“.

4. Eesmärk: linnajuhtimises tuleb lõpetada poliitiline korruptsioon. Soovime, et kõik poliitilised otsused võetakse vastu volikogude ja linnaosakogude tasandil ning linna täitevvõimu ametikohtadel  töötaksid oma ala professionaalid.
Loe edasi…

Olukorra kirjeldus ja vajaduse põhjendus: Paljude tallinlaste seas on       linnavalitsuse maine madal eelkõige seetõttu, et nad tajuvad          linnajuhtimise poliitilist korruptiivsust ja otsuste tegemise poliitilist      kallutatust. Mitmel korral on Tallinna linnaga seotud tehingud sattunud ka     uurimisorganite vaatevälja ja tuvastatud on nii korruptsioonijuhtumeid kui linna raha väärkasutamist (sh erakonna valimiskampaania kuludeks).    Poliitilise korruptsiooni suurim oht on kalduvus levida teistesse        valdkondadesse ja luua eeldusi ka teist liiki korruptsiooni tekkeks ja   levikuks. Tehes lõpu poliitilisele korruptsioonile linnajuhtimise tasandil,          vähendame oluliselt ka korruptsiooniriske igasugusel otsustustasandil   Tallinna juhtimises, sh kodanike igapäevaseid küsimusi puudutavate         otsuste juures.

Eesmärgi saavutamiseks:

4.1 Depolitiseerime linnavalitsuse. Kaotame ametikohad, mis tegelevad ainult või eelkõige erakonna asjade korraldamisega (näiteks poliitilised nõunikud);

4.2 Linnavalitsusse leiame töötajaid üksnes avaliku konkursi kaudu;

4.3 Asendame poliitikud ametnikega ka linnale kuuluvate ettevõtete nõukogudes, sh haiglates.

4.4 Muudame otsustusprotsessid avatumaks, kaasavamaks ja läbipaistvamaks;

4.5 Vaatame üle linna vara kasutusse andmise lepingud ning tagame, et ilma põhjendatud vajaduseta ei antaks linna vara kolmandate isikute kasutusse alla turuväärtuse;

4.6 Tagame, et linn ei võta ise kolmandatelt isikutelt vara tasulisse kasutusse põhjendamatult kõrge hinnaga;

4.7 Maksustame poliitilise reklaami avalikus ruumis;

4.8 Lõpetame eelarveraha raiskamise, kärbime vähemalt 10 korda avalike suhete eelarvet, lõpetame Tallinna Televisiooni ja propagandalehtede ülalpidamise; tagame, et alles jäänud linnameedias ei avaldata poliitilist propagandat ning leiame oluliste linnaelu sündmuste ja avalikkust puudutavate teadete edastamiseks kõige otstarbekamad ja soodsamad lahendused;

4.9 Tagame linna kodulehega ja teiste infosüsteemidega selle, et linnajuhtimine ja vastu võetud otsused oleksid kõigile huvilistele läbipaistvad, ligipääsetavad ja info kerge vaevaga leitav.

5. Eesmärk: Sotsiaalseid probleeme aitab kõige paremini ennetada ja lahendada sektoritevaheline koostöö. Just vabaühendustel ja kogukondadel on parim side ja teadmine sihtgruppide tegelikest vajadustest. Sotsiaalteenuste pakkumisel teeme tihedat koostööd teiste sektoritega, sh vabaühenduste ja kogukondadega.
Loe edasi…

Olukorra kirjeldus ja vajaduse põhjendus: Tallinnas on mitmeid    aktuaalseid sotsiaalsed probleeme. Keeruline on üksikvanemate olukord.     Erivajadustega inimesed vajavad enam ja kvaliteetsemaid teenuseid, kehv          on ka omastehooldajate olukord. Suur vaesuses elavate laste arv on      tõsiseks probleemiks. On palju probleeme, mille puhul annab parema        tulemuse panustamine nende ennetamisse, mitte üksnes tagajärgedega tegelemine. Kõigi nende probleemide lahendamisel on maailmas häid       tulemusi andnud sektoritevaheline koostöö, teenuste koosloome ja       sotsiaalne innovatsioon. Leiame, et ka Tallinnas tuleks rohkem tähelepanu pöörata sektoritevahelisele koostööle,  kaasates sotsiaalsete         probleemide lahendamisse vabaühendused ja kogukonnad.

Eesmärgi saavutamiseks:

5.1 Panustame parimate lahenduste leidmiseks sotsiaalsesse innovatsiooni ja toetame uuenduslikke lahendusi sotsiaalsete probleemide leevendamiseks;

5.2 Kaasame sotsiaalteenuste osutamisse teiste sektorite esindajad, sh vabaühendused, ning eelistame võimalusel lihtsalt teenuse delegeerimisele sotsiaalsete teenuste koosloomet;

5.3 Tõstame omavalitsusametnike teadlikkust erinevate sektorite koostöö kasudest ja võimalustest;

5.4 Kaasame teenuste disaini lisaks vabaühendustele ka sihtrühmade esindajad ja kasutajad, et teenused oleksid võimalusel nö „rätsepatooted“ ja vastaksid parimal võimalikul moel sihtgrupi vajadustele;

5.5. Tagame, et teenused jõuavad erivajadustega inimesteni, mitte vastupidi. Korraldame paindlikke võimalusi päevahoiuks ja ööpäevaringset teenust, et vähendada omastehooldajate töökoormust.

5.5 Tagame tasuta koolilõuna kõikide kooliastmete õpilastele;

5.6 Toetame kogukonnateenuste väljaarendamist.

 

Erik Vest, Ülle Mitt, Tarmo Treimann, Õie-Mari Aasmäe.